ภูเก็ต – วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและชุมชนสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล”   ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซน์ จังหวัดภูเก็ต  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน  จาก 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดกระบี่  พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง และจังหวัดสตูล) เข้าร่วม

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ในฐานะประธานการจัดการสัมมนาฯ กล่าวถึง ความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ว่า เป็นการระดมความคิดของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ที่จะผลักดันให้ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง และจังหวัดสตูล เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสำราญทางทะเล และเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลก เพื่อเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง ทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้ให้ประเทศมากกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  นางณัฏฐิรา แพงคุณ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกรวุฒิ  บรรยงวรพินิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวัฒนา โชคสุวณิช ประธานสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจเรือสำราญไทย และนางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และระดับท้องถิ่นอีก 200 คน ได้ระดมความคิดเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก และสร้างรายได้แก่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกด้วย