ภูเก็ต – วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “ซ่อมแซมและจัดวางทุ่นผูกเรือ เพื่อป้องกันการทิ้งสมอในแนวปะการังตามแนวธรรมชาติ” ณ บริเวณลานหน้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และนายทหารฝ่ายอำนวยการ ทัพเรือภารที่ 3 และ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา

การจัดกิจกรรมซ่อมแซมและวางทุ่นผูกเรือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระดำริในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน โดยเฉพาะปะการัง พืช สัตว์ใต้ทะเลและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ให้มีความสมดุลตามธรรมชาติ

โดยมีหน่วยงานที่ได้ร่วมกันบูรณาการ ทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชน ตลอดจนเยาวชนในพื้นที่ ร่วมส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แนวปะการังบริเวณหมู่เกาะราชาใหญ่ให้อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งดำน้ำของเกาะราชาใหญ่ การเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง แสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งของการรณรงค์ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล ด้วยการปลูกจิตสำนึกตั้งแต่เยาวชนให้เกิดการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ไม่ทำลายธรรมชาติอันสวยงาม และเพื่อป้องกันการทิ้งสมอในแนวปะการังในพื้นที่ทะเลอันดามัน กลางบริเวณเกาะราชาใหญ่ อ.เมือง จ. ภูเก็ต ตามแผนปฏิบัติงานโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ 36 ประจำปีงบประมาณ 2567

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่อย่างเหมาะสม และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดกรวยถวายสักการะพระรูป ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การจัดแสดงนิทรรศการ การปล่อยเต่าทะเล การเก็บขยะชายหาด การดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล และการวางทุ่นผูกเรือบริเวณพื้นที่เกาะราชาใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ข่าวและภาพ ทัพเรือภาคที่ 3