ภูเก็ต – วันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ อาจารย์ ดร.ทวีพงษ์ ลิมมากร ศิลปินเอกระดับสากลของจังหวัดภูเก็ต พุทธศักราช 2567

คุณอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ ได้รายงานถึงประวัติโดยสังเขปของ ดร.ทวีพงษ์ ลิมมากร ดังนี้ 

ดร. ทวีพงษ์ ลิมมากร เกิดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2494 ที่จังหวัดสงขลา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ศิลปกรรมจิตรกรรมศิลป์ สาขาการออกแบบ ที่ University of Kansas สหรัฐอเมริกา และได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร. ทวีพงษ์ได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตและทำงานด้านศิลปะออกแบบตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา

อาจารย์ ดร.ทวีพงษ์ เป็นศิลปินได้ศึกษาค้นคว้างานศิลปะด้วยใจรัก สร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ จิตรกรรมและการออกแบบมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2526 – 2532 เป็นคนไทยคนแรกที่ออกแบบและประดิษฐ์อักษรลอกขึ้นกว่า 40 รูปแบบ ซึ่งเป็นการค้นคว้าด้วยวิธีผลิตของคนไทยแทนการนำเข้า จนได้รับความนิยมทั่วประเทศในนามอักษรลอก “ฟีนทาเซ็ท” แม้อักษรลอกจะเลิกใช้ไปแล้ว แต่รูปแบบตัวอักษรบางทรงยังคงถูกลอกเลียนใช้เป็นทรงอักษรในคอมพิวเตอร์มาจนถึงปัจจุบัน

อาจารย์ ดร.ทวีพงษ์ เป็นศิลปินท่านแรกๆ ที่ได้ริเริ่มในการเขียนหนังสือเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปะให้แก่เยาวชนและผู้สนใจในงานศิลปะได้จัดทำหนังสือที่มีภาพวาดประกอบคำบรรยายจนเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง ทำให้เยาวชนและผู้สนใจ สามารถเข้าใจด้านศิลปะได้ง่ายขึ้น เช่น หนังสือรอบรู้เทคนิคการวาดภาพ คัมภีร์ลายเส้น คัมภีร์สีน้ำ เป็นต้น รวมทั้งได้สร้างตำราศิลปะ Pocket book ที่มีภาพวาดประกอบมากกว่าคำบรรยายกว่า 20 เล่ม จนเป็นที่มาของศิลปะประยุกต์ในรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 

สำหรับงานภาพวาดสีน้ำ ได้เป็นผู้พัฒนาลีลาการวาดที่มีลักษณะเฉพาะตัว เรียกว่า ภาพไร้ขอบ “Lost and Found Technique” ที่สร้างความสมดุลระหว่างงานและภาพ ซึ่งเป็นต้นแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ มีผลงานที่โดดเด่น คือ

  1. ในปี พ.ศ. 2545 นิทรรศการศิลปินเดี่ยวภาพวาดสีน้ำ “ประเทศไทย” Thailand sketch book ที่พิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิมทอมป์สัน โดยสำนักพิมพ์จากประเทศฝรั่งเศส จัดพิมพ์ 3 ภาษาจำหน่ายทั่วโลก
  2. นิทรรศการแสดงภาพวาดสีน้ำ ต้อนรับผู้นำอาเซียน 23 – 25 ตุลาคม 2552 และได้มอบภาพวาดเป็น ของขวัญแก่ 10 ประเทศผู้นำอาเซียนอย่างเป็นทางการ
  3. ในปี 2558 หนังสือภาพวาดสีน้ำภูเก็ตกว่า 160 ภาพ ชนะเลิศรางวัลเหรียญทองจากประเทศแคนาดา

นอกจากนั้น ดร.ทวีพงษ์ ถือเป็นศิลปินไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้สร้างผลงานภาพวาดศิลปะประยุกต์ด้วยนวัตกรรม “หนังสือป๊อบอัพ” ที่โด่งดังเป็นที่ยอมรับ ชนะเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ คือ หนังสือป๊อบอัพ 3 มิติระบบซับซ้อน ได้รับรางวัลในระดับโลกและเอเชีย 3 รางวัล

– พ.ศ. 2555 หนังสือป๊อบอัพ “เพียงพ่อก็พอเพียง” ได้รับ 3 รางวัลทั้งจากในและต่างประเทศ 2 รางวัลเหรียญทองจากสมาคมการพิมพ์ไทย ครั้งที่ 7 และ 1 เหรียญทอง จากการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งเอเชีย (Asian print awards) “เล่าเรื่องราวพระราชประวัติ” และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

– พ.ศ. 2557 หนังสือป๊อบอัพ “กรุงเทพมหานคร” ได้รับรางวัลในระดับสากลถึง 5 รางวัล ทั้งในประเทศระดับเอเชีย แคนาดา และสหรัฐอเมริกา 

– พ.ศ. 2563 หนังสือป๊อบอัพ “มหัศจรรย์เทศกาลของเมืองไทย” รับรางวัลระดับสากล 4 รางวัล

ดร.ทวีพงษ์ เป็นศิลปินที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์มาตลอดช่วงอายุ และมีผลงานที่โดดเด่น คือ

– ในปี 2542 แสดงภาพวาดร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และได้มีการประมูลภาพวาดในงานโดยบริษัทคริสตี้ อ๊อกชั่น (ประเทศไทย) จำกัด รายได้จากการประมูลเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6 ล้านบาท  รายได้ทั้งหมดมอบให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิสายใจไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

– พ.ศ. 2548 วาดภาพสีน้ำกว่า 50 ภาพ “พระอริยบทในต่างประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 50 พรรษา รายได้นำทูลเกล้าถวายเพื่อ “มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” 

– พ.ศ. 2553 – 2554 วาดภาพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กว่า 200 ภาพใช้เวลา 6 เดือน เพื่อจัดพิมพ์ภาพวาดสีน้ำ “84 ชันษาองค์ราชาของแผ่นดิน” ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล รายได้จากการจำหน่ายหนังสือทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังหักค่าพิมพ์โดยไม่มีค่าวาดรวม 7 ล้านบาท

ตลอดอายุ 72 ปีของอาจารย์ ดร.ทวีพงษ์ ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะอันยาวนาน ทั้งทางด้านจิตรกรรมศิลป์ ทัศนศิลป์ การออกแบบศิลปะประยุกต์ อันเป็นสากลการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปะให้แก่เยาวชนผู้สนใจงานศิลปะด้วยเทคนิคการทำหนังสือจนทำให้ศิลปะสามารถเข้าถึงผู้คนได้ในวงกว้างขึ้น ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะประยุกต์ขึ้นในวงการศิลปะของประเทศไทย จนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศและนานาชาติมาโดยตลอด ซึ่งสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจต่อวงการศิลปะของไทยมาอย่างต่อเนื่องบนเวทีโลก 

อาจารย์ ดร.ทวีพงษ์ ลิมมากร จึงสมควรได้รับการยกย่อง “ศิลปินเอกระดับสากลของจังหวัดภูเก็ต พุทธศักราช 2567”

ในโอกาสนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต คุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) และผู้แทนศิลปินภูเก็ตได้ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ทวีพงษ์ ลิมมากร ที่ได้รับการยกย่องในครั้งนี้

เครดิตภาพ คุณณรงค์ ชื่นนิรันดร์