นครศรีธรรมราช – สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมกับ Hungkuang University ประเทศไต้หวัน  แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ วิจัยร่วมกัน นำร่องส่งนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโปรเชฟ​ เรียนหลักสูตรระยะสั้นกับผู้เชี่ยวชาญด้านโรงแรมมืออาชีพ และเชฟระดับโลกที่ได้รับรางวัล Michelin

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Hungkuang University ประเทศไต้หวัน เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ งานวิจัย วิชาการต่างๆ ร่วมกัน โดยมี ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์  Professor Dr.Laura Yueh-Guey Huang อธิการบดี Hungkuang University ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการจัดการ และ Dr. Yuh-Shuen Chen​ คณบดี​ College​ of​ Human Science​ and​ Social​ Innovation ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยเบื้องต้นได้นำร่องโดยการส่งนักศึกษาหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและหลักสูตรโปรเชฟ 60 คน ร่วมเรียนหลักสูตรระยะสั้นกับผู้เชี่ยวชาญด้านโรงแรมมืออาชีพ และเชฟระดับโลกที่ได้รับรางวัล Michelin ที่ Hungkuang University

ผศ.ดร. พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ทั้งสองสถาบันจะมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ การพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาข้ามสถาบัน โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระยะสั้น โครงการพัฒนาบุคลากร การสร้างร่วมมือด้านการวิจัยและกิจกรรมระหว่างสถาบัน และการสร้างโอกาสการสหกิจศึกษาในต่างประเทศร่วมกัน

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่เลือกลงนาม Hungkuang University เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการโรงแรม รวมทั้งผลิตผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการโรงแรมมืออาชีพ และเชฟระดับโลกที่ได้รับรางวัล Michelin อีกมากมาย ซึ่ง Hungkuang University เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได้รับรางวัล National Sustainable Development Prize in the Education Sustainable Development Category และ Taiwan Foundation for Sustainable Energy Foundation’s “Top 50 Corporate Sustainability Report – Nonprofit Gold Award ด้วย

“สำนักวิชาการจัดการมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนไปมหาวิทยาลัยไปสู่มาตรฐานระดับโลก โดยการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันและองค์กรต่างประเทศในทุกมิติ นโยบายหลักของสำนักวิชาคือ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  ร่วมกับการสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติที่มีคุณภาพ ยกระดับการรับรู้และความน่าเชื่อถือของสำนักวิชา เพิ่มขีดความสามารถด้านวิจัย บริการวิชาการและสร้างสรรคันวัตกรรมใหม่ๆที่จะนำไปสู่การเป็นหลักในถิ่น เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส กล่าว

ด้าน Professor Dr. Laura Yueh-Guey Huang กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีอย่างยิ่งกับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ซึ่งจากที่ได้รับข้อมูลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพ และมีความโดดเด่นที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับจากการจัดอันดับโลกแล้ว คาดว่าการลงนามความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการสร้างประโยชน์อย่างมากในอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทางการท่องเที่ยวและโปรเชฟร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาของทั้งสองสถาบันได้ประสบการณ์เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนทักษะในการประกอบอาหารร่วมกัน รวมทั้งจะต่อยอดถึงหลักสูตรอื่นต่อไปในอนาคตอีกด้วย