MOU ราชภัฏ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การบูรณาการความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดภูเก็ต

ภายใต้โครงการ ‘ราชภัฏรักษ์สิ่งแวดล้อม’ ร่วมกับ 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต, ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต, อุทยานแห่งชาติสิรินาถ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, เทศบาลนครภูเก็ต, วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต และเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดภูเก็ต

ดร.พิชานันต์ พูลเกิด รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า สืบเนื่องจากการพัฒนาเมืองที่เป็นไปอย่างรวดเร็วของภูเก็ต จึงทำให้เกิดปัญหาทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน สถานประกอบการและชุมชน ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ต ม.ราชภัฏภูเก็ต จึงได้ร่วมกับ 10 หน่วยงาน ร่วมบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนางานวิชาการด้านจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งด้านการดำเนินการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ชุมชน และเครือข่ายประชาชนต่อไป

Phuket Rajabhat University signs MOU with 10 collaborative environmental management organizations
Phuket Rajabhat University signs MOU with 10 collaborative environmental management organizations