ไทยยูเนียนลงปะการังเทียม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทช.) ร่วมกับ SCG โดย CPAC Green Solution โดยการสนับสนุนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดวางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง 3D Printing Solution ในบริเวณพื้นที่อ่าวสยาม เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 88 ชุด ในบริเวณแนวปะการังที่เสื่อมโทรม

แนวปะการังเกาะราชาใหญ่ อ่าวสยาม มีประมาณ 50 ไร่ จากการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่มีสภาพเสื่อมโทรม บางบริเวณเสียหายสูญเสียพื้นที่อย่างถาวร ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ ทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ การทิ้งสมอเรือ และการฟอกของปะการังตามธรรมชาติ และสามารถฟื้นตัวเองได้ยาก

กรม ทช. จึงได้ดำเนินการฟื้นฟูปะการังทั้งการปลูกปะการังและการจัดวางฐานลงเกาะรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่เนื่องจากพื้นที่เกาะราชาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทำให้วัสดุที่วางลงไปมีสภาพไม่สวยงามอยู่กับแนวปะการัง จึงได้คิดค้นหาวิธีการที่จะหาวัสดุที่มีสภาพกลมกลืน สวยงาม หรือใกล้เคียงกับแนวปะการังธรรมชาติมาจัดวาง จึงเป็นที่มาของการพัฒนาวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับ SCG CPAC Green Solution และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทยยูเนียนลงปะการังเทียม

จนได้วัสดุคอนกรีตที่ใช้เทคโนโลยี 3D Printing ซึ่งออกแบบจำลองรูปทรงของปะการังธรรมชาติชนิดต่าง ๆ ที่มีสภาพกลมกลืนกับธรรมชาติ แข็งแรง คงทน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล มีความซับซ้อนเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำได้และที่สำคัญมีน้ำหนักไม่มาก นักดำน้ำสามารถเคลื่อนย้ายได้ใต้น้ำเพื่อประหยัดงบประมาณ สร้างการมีส่วนร่วมของนักดำน้ำมาช่วยจัดวาง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกรมฯ

ไทยยูเนียนลงปะการังเทียม
ไทยยูเนียนลงปะการังเทียม
ไทยยูเนียนลงปะการังเทียม

ในครั้งนี้บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต บริษัทฯ จะสนับสนุนดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี หลังการจัดวางในครั้งนี้คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 1 ปี ปะการังจึงจะเริ่มลงเกาะ และหลังการจัดวางครั้งนี้จะมีกิจกรรมของกรมฯ ต่อเนื่อง

ไทยยูเนียนลงปะการังเทียม

กรม ทช. จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านดำน้ำในพื้นที่ซึ่งมีนักดำน้ำที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถจัดกิจกรรมนำนักท่องเที่ยวมาปลูกปะการังในพื้นที่ โดยอยู่ภายใต้การกำกับของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป

ภาพและข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต